▼Repatha®

(evolokumab)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Amgen Norge

Telefon: 23 30 80 00

www.amgen.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via linken.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

 

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Er denne filmen til nytte for deg?